ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون

تومان

دو ستونه
عمودی
افقی

کارت واکسیناسیون

صورتحساب

{{ item.label }} {{ item.converted }}

درخواست خدمات شما تکمیل شد!

ما اطلاعات درخواست شما را به ایمیل شما ارسال کرده ایم.
صادره به تاریخ: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}